Our Mission

We, the Parish of St. Helena, are rooted in Jesus Christ and nourished by Eucharist. We are aware of our present diversity and the changes that enrich us. We strive with all that God has given us to live and to share the Gospel of love by creating a welcoming and united community. We seek to integrate actively people of all ages, races, and cultures into every area of life.


Declaración de Misión de Santa Helena

Nosotros, la parroquia de Santa Helena, estamos enraizados en Cristo Jesús y alimentados por la Eucaristía. Estamos conscientes de nuestra diversidad actual y de los cambios que nos enriquecen. Buscamos, con todo lo que Dios nos ha dado, vivir y compartir el Evangelio de amor creando un ambiente de acogida y una comunidad unida. Buscamos de integrar activamente en toda área de la vida a cada persona de toda edad, raza y cultura.


Giáo X Thánh Helena – Giáo Xứ Thập Phân – Tôn Chỉ

Chúng tôi, Giáo Xứ Thánh Helena bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô và được nuôi dưỡng bằng bí tích Thánh Thể. Chúng tôi nhận biết sự đa dạng của Giáo xứ và những thay đổi làm chúng tôi được phong phú hơn.Chúng tôi cố gắng, với tất cả những gì Chúa ban, sống và chia sẻ Tin mừng của Tình thương bằng cách xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và chào đón mọi người. Chúng tôi luôn tìm cách kết họp mọi người sống hòa đồng với nhau không phân biệt tuổi tác, sắc tộc hay văn hóa.